Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 

Прочети още: Домашно насилие

Двете понятия са тясно свързани и все пак носят различно съдържание.

Терминът „пол” се свързва с биологичните и физиологични характеристики, които определят индивида като „мъж” или „жена”

Терминът „джендър” се отнася до социално установените роли, поведения, дейности и характеристики, които в дадено общество се считат за подобаващи на мъжете или съответно на жените.

Прочети още: Какво значение се влага в думите „пол” и „джендър”?