Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 Полово обусловено/ джендър базирано/ насилие:

-        Полово обусловено насилие е насилие срещу жени, основано на подчиненото положение на жените в обществото. Понятието включва всеки акт или заплаха от страна на мъже или доминираните от мъже институции, които нанасят физическа, сексуална или психологическа вреда на жени или момичета заради тяхната полова принадлежност. В повечето култури традиционните вярвания, нормите и социалните институции узаконяват и по този начин увековечават насилието срещу жени.

-        Полово обусловеното насилие включва физическо, сексуално и психологическо насилие като например домашно насилие, сексуален тормоз, включително изнасилване и посегателства над деца от страна на членове на техните семейства, насилствена бременност, сексуална експлоатация; увреждащи жените традиционни практики като например ритуални убийства в защита на честта, изгаряния и заливане с киселина; генитално осакатяване, насилие по време на въоръжен конфликт /например изнасилване и убийство/ и емоционален тормоз /например изнудване и използване на заплашителен език/. Трафикът на жени и момичета с цел проституция, насилствените бракове и сексуалният тормоз на работното място са допълнителни примери за насилие срещу жените.

-        Полово обусловеното насилие се случва както в „обществената”, така и в „частната” сфера. Такова насилие се упражнява не само в семейството и в общността, но понякога и от страна на самата държава посредством политиките и действията на държавните власти – полицейски, военни и имиграционни. Полово обусловеното насилие се случва във всички общества сред всички социални прослойки, като най-чести извършители на този вид насилие биват идентифицирани мъже, които са сред кръга познати на жените жертви.