Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на Фондация «Джендър алтернативи» за 2018 год.