На 26.04.2021 г. се проведе осмото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Всяка местна обучителна група ще се срещне 5 пъти, за да включи задълбочено учители/възпитатели в дизайна на интервенцията, изпълнението и оценката на семинарите по проекта, които са методът за включване на младите хора в работата в областта на онлайн насилието, основано на пола. Срещите ще бъдат: дебат за онлайн насилието върху насилието и младите хора, принос за въпросници и предварително тестване; анкета преди тестване и обратна връзка; организиране на двете фази на изпълнение на модела ON-OFF; дебат относно силните и слабите страни на тествания модел; обсъждане на данните, получени от проучването за тестване, предоставящо обратна връзка за онлайн платформата ON-OFF.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека