www.eeagrants.org

Дата: 25.04.2016 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: Представяне на резултатите  по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Участници:

 

Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово). 44 Участници: съдия от Районен съд – Пловдив; прокурор от Районна прокуратура – Пловдив; социални работници от ДСП-Пловдив,  ДСП-Асеновград, ДСП-Карлово, ДСП-Хисар, ДСП-Раковски, ДСП-Пещера, ДСП-Пазарджик, ДСП-Девин, ДСП-Смолян, ДСП-Мадан, ДСП-Златоград; представители на Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, Адвокатска колегия-Пловдив, Български Червен Кръст, ЦСРИ-Пловдив, ЦСРИДРГ-Фондация „Ига“, ЦСРИВЛЛСБ-Пловдив, ЦОП за деца и родители към Фондация за нашите деца-Пловдив, КСУ „Олга Скобелева“ ЦСРИ; трима обучители /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Рада Еленкова – координаторна проекти към Фондация „Джендър алтернативи“/.

 

 

 

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

       Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека