www.eeagrants.org

Дата: 25.03.2016 год.

Място: Заседателна зала на Община Петрич

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Участници:

Таргет група: 50 съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от Пловдив, Петрич и Благоевградски регион.

Над 70 участници: съдии от Районен съд – Пловдив, Районен съд – Петрич, Окръжен съд - Благоевград; прокурори от Районна прокуратура – Пловдив; Районна прокуратура – Петрич; ДСП-Пловдив; ДСП-Петрич; ОД на МВР-Пловдив; РУП – Петрич; Адвокатска колегия-Пловдив; Адвокатска колегия – Благоевград с адвокати от Петрич, Гоце Делчев, Сандански и Благоевград; трима обучители /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Емилия Мазнева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“/.

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

       Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека