www.eeagrants.org

Дата: 19.11.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Чинар“ - гр. Хисар, ул. „Васил Петрович” №5

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Таргет група: 25 съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив.

 

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

 

46Участници: съдии от Районен съд – Пловдив, Районен съд – Асеновград, Районен съд – Карлово; прокурори от Районна прокуратура – Пловдив; ДАЗД-Пловдив; РДСП-Пловдив; ДСП-Пловдив;  ДСП-Асеновград; ДСП-Карлово; ДСП-Марица; ДСП-Раковски; ДСП-Родопи; ДСП-Първомай; ДСП-Хисар; ДСП-Стамболийски; ОД на МВР-Пловдив; Адвокатска колегия-Пловдив, ЦПК „Феникс“; Фондация „Асоциация Анимус“ – София; ФЗНД ЦОП „За деца и родители“; студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“; трима обучители /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Йорданка Бекирска – адвокат в АК-Пловдив/.

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

       Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека