www.eeagrants.org

 

 

Дата и час: 29.04.2015 год. - 11.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Представяне на отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

 

 

 

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

 

 

Отчет за периода месец октомври 2014 год. – месец февруари 2015 год.

 

 

Основни дейности:

 

1.       Юридически консултации на лица пострадали от домашно насилие – 116 броя:

·         Юридически консултации в офиса- 72 броя

·         Юридически телефонни консултации- 40 броя

·         Юридически консултации по интернет- 4 броя

В рамките на проведените консултации – в офиса на ФДА, по телефона или по интернет, пострадалите от домашно насилие са информирани за своите основни права и свободи, за начините да разрешат

проблемите си по законов път като потърсят защита по реда на Закона за защита от домашно насилие, Семейния Кодекс, Наказателния Кодекс и други, както и според европейското и международно законодателство, което е част от вътрешното право на Република България.

 

2.       Процесуално представителство на жертви на домашно насилие пред национални, регионални и международни съдилища и правораздавателни органи:

·         13 национални дела: 11 дела по Закона за защита от домашно насилие и 2 дела по Семейния Кодекс.

В производствата по ЗЗДН са издадени 10 Заповеди за незабавна защита с мерки за задължаването на извършителите да се въздържат от извършване на всякакви форми на насилие, отстраняване на насилниците от съвместно обитаваното жилище и задължаването им да не приближават пострадалите, жилищата им и местата им за социални контакти, а местоживеенето на децата е установено при пострадалите родители. В едно от дела пострадалата, ведно с трите й деца, е настанена в Кризисен център.

·         3 международни дела: 1 по Европейската Конвенция за защита правата на човека, 1 по Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените и 1 по Хагската Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Жалбата по първото дело е комуникирана с държавата, която изпрати становище по нея, а клиентката ни представи своите възражения. Очаква се процесът пред Съда по правата на човека да продължи още няколко месеца.

Комуникацията по второто дело е изготвена и се превежда на английски език, ведно с необходимата за процедурата документация. Очаква се да бъде депозирана в Комитета на ООН през май 2015 год.

Третото производство приключи на първа съдебна инстанция с решение в полза на детето на клиентката, от чието име се води делото. Същото е обжалвано от страна на бащата – извършител на домашно насилие в Испания и в България.

 

3.       Интерактивни информационни сесии на лица пострадали от домашно насилие:

·         Интерактивни информационни сесии- 40 броя

В рамките на проведените интерактивни информационни сесии експерти на ФДА (психолози и социални работници) и жертви на домашно насилие осъществяват работа по най-наболелите теми, засягащи жертвите на домашно насилие, което им дава възможност да се включат активно в процеса за защита на правата им: обсъждат се най-сериозните им проблеми и се извършва анализ на същите – за всеки отделен случай, с цел представяне на адекватни решения от страна на експертите на ФДА, които, ползвайки индивидуален подход за всеки казус насочват пострадалите към работа с адвокат, психолог, към услугите на други служби и институции.

 

На 22-23.01.2015 год. беше проведено обучение на социални работници от Дирекции «Социално подпомагане» (ДСП) в област Пловдив – отдели „Социална закрила” и отдели ”Социални услуги и хора с увреждания”.

 

На 20.02.2015 год. беше проведен семинар за обмяна на опит между съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово).

 

През месец февруари 2015 год. беше изготвен първи текущ мониторингов доклад по проекта.

Докладът е изготвен въз основа на Методология за извършване на мониторинг и оценка от Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Докладът изследва системата за документиране на проектните дейности, спазването на графика за работа, съответствието между цели и дейности, спазването на правилата за публичност. Основни инструменти на мониторинга са проверката на документация, проверка на място, срещи и интервюта, посещения на събития по проекта. Заключението на доклада е, че изпълнението на проекта се осъществява ефективно, не са установени нарушения или забавяния на работата, а бенефициентите получават качествена и навременна услуга.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека