www.eeagrants.org

 

Дата: 16-17.04.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив - от отделите „Закрила на детето”, както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр. Пловдив.

 

Участници:социални работници от отделите „Закрила на детето” към ДСП-Пловдив, ДСП-Родопи, ДСП-Марица, ДСП-Хисар, ДСП-Асеновград, ДСП-Стамболийски, ДСП-Раковски, ДСП-Първомай, ДСП-Карлово, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и 3 обучители /Катя Кръстанова – психолог към Фондация „Асоциация Анимус“, Надя Кожухарова – психолог към Фондация „Асоциация Анимус“ и адв. Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“/.

Програма: Домашното насилие – къде го срещаме? Практическо изучаване на ситуацията на домашно насилие. Митове и социални нагласи. Участниците в домашното насилие преживявания и поведение на жертвата и насилника. Потребности на въвлечените в ситуация на домашно насилие. Психична травма. Законодателна рамка относно случаите на домашно насилие. Типове интервенции при домашно насилие. Практическа работа по казуси. Обратна връзка от участниците.

Сертификати: всички участници в дискусията получиха сертификати за активната си работа.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека