www.eeagrants.org

 

Дата: 20.02.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово).

 

Участници:

46 Участници: съдии от

 

Районен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, Апелативен съд – Пловдив, Районен съд – Асеновград, Районен съд – Карлово; прокурори от Районна прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Карлово; социални работници отДСП-Пловдив,  ДСП-Асеновград и ДСП-Карлово; представители на Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, ОС „Изпълнение на наказанията“-Пловдив, Местна комисия за борба с трафика на хора-Пловдив, Кризисен център за жени и деца жертви на домашно насилие-Пловдив, Адвокатска колегия-Пловдив, ЦСРИ-Пловдив, ЦСРИДРГ-Фондация „Ига“, ЦСРИВЛЛСБ-Пловдив, Фондация „Асоциация Анимус“ – София, Фондация за нашите деца-Пловдив, Фондация „Панацея“ – Пловдив, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“; четирима обучители /Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“, Яница Стоилова – психолог към Фондация „Джендър алтернативи“, Емилия Мазнева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“ и Надя Танева – Директор на ДСП-Пловдив/.

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека