www.eeagrants.org

 

Резюме на Проект BG05/755 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg 

 

 

Изпълнител на проекта: Фондация „Джендър алтернативи“

Партньор по проекта: Фондация

„Асоциация Анимус“

www.animusassociation.org

 

 

Период на изпълнение:15  месеца (31.10.2014 год. – 31.01.2016 год.)

 

 

Резюме:

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. През 2012 год. експертите на ФДА са консултирали 202 лица, а през 2013 год. – 208.

То засяга основно жените, възрастните хора и младежите (целеви групи на проекта): правото им на живот, на телесен, психически и емоционален интегритет, на недискриминация и равнопоставеност. Цел на проекта: повишаване на информираността на целевите групи и защита на основните им права. За реализиране на целта са предвидени: осигуряването на правна помощ на 200 лица; водене на 30 дела на национално, регионално и международно ниво; организиране на интерактивни информационни сесии с участието на 120 жертви на домашно насилие; провеждане на два семинара за обмяна на опит; организиране на три обучения на социални работници; организиране на две дискусии със студенти от Пловдивски университет «Паисий Хилендарски».

 

Основни дейности:

  

       1.       Координационни срещи

       Предвижда се организирането на две координационни срещи на екипа на проекта, експерти на ФДА и Фондация „Асоциация Анимус”, и външни експерти. Срещите ще бъдат проведени през месец 1 (ноември 2014 год.) и месец 7 (май 2015 год.) от проекта.

     

                                                                                                                                                                                                                                   

        2. Предоставяне на правна помощ

Тричасови юридически консултации за жертви на домашно насилие ще бъдат предоставяни три пъти седмично в първите 14 месеца на проекта (ноември 2014 год. – декември 2015 год.), от трима адвокати на ФДА, в офис на фондацията в гр. Пловдив.

3. Стратегическо водене на дела

Дейността включва осигуряване на процесуално представителство на жертви на домашно насилие пред национални, регионални и международни съдилища и правораздавателни органи. Тя ще се осъществява в рамките на първите 14 месеца на проекта (ноември 2014 год. – декември 2015 год.) от шестима адвокати на ФДА.

4. Интерактивни информационни сесии

 

Дейността предвижда провеждането на интерактивни информационни сесии от психолози на ФДА и на външни експерти с жертви на домашно насилие с цел осъществяване на работа по най-наболелите теми, засягащи пострадалите. Сесиите ще се провеждат 8 пъти месечно по 4 часа в рамките на първите 14 месеца от проекта (ноември 2014 год. – декември 2015 год.), в офиса на ФДА в гр. Пловдив.

 

5. Семинари за обмяна на опит

 

Дейността предвижда организиране и провеждане на два семинара за обмяна на опит в прилагането на националното и международно законодателство за защита на жертвите на домашно насилие между съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив. Тя ще се осъществи през месец 4 (февруари 2015 год.) и месец 11 (септември 2015 год.) от проекта – в гр. Пловдив и в гр. Хисар.

 

6. Обучения

 

Три обучения на социални работници са предвидени в рамките на проекта. Обученията имат за цел да дадат знания и да развият уменията на социалните работници да разпознават домашното насилие, да могат да влизат в комуникация, която няма да ретравмира жертвите и да научи социалните работници какво трябва да направят, как да действат съобразно релевантното законодателство. Първото обучение ще се проведе в гр. Пловдив през месец 3 (януари 2015 год.), второто, в гр. Пловдив – през месец 6 (април 2015 год.), а третото – през месец 9 (юли 2015 год.) в Учебния център на Фондация „Асоциация Анимус” в гр. София.

 

7. Дискусии със студенти

 

Две дискусии със студенти в професионално направление „Право” от „Юридически факултет” на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и студенти в професионално направление „Социални дейности” и „Психология” от „Педагогически” факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” са предвидени в рамките на проекта. Ще бъдат проведени през месец 5 (март 2015 год.) и месец 8 (юни 2015 год.) от проекта в рамките на по 4 часа.

План за визуализация и публичност

Предвижда се организирането и провеждането на 3 пресконференции (през 1,  6 и 14 месец на проекта – ноември 2014 год., април и декември 2015 год.) – за обявяване началото на проекта, за осигуряване на информация и публичност за извършваните дейности, и за отчетност на проекта и постигнатите резултати.

Външен мониторинг на изпълнението на проекта ще бъде извършен от експерт на БЧК – Пловдив.

25.11.2014 год.

Екипът на Фондация „Джендър алтернативи“

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека