Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие

Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие

 • Медиите за проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"

  Тук може да проследите информацията за проект"Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие". Благодарим на колегите от медиите, които помагат до по-голям кръг от хора да достигне информацията за важните проблеми, които са на фокуса на този проект.

   

  Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
  Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

 • Подробности за мащабите на Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие", Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01

  Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
  Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01

  Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

  Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

  Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

  Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

  Обща стойност:             198 225,42 лева

   

 • Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие", Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01

  Осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

  Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

  Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

  Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

  Обща стойност:             198 225,42 лева


  ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.