Eксперти на фондацията  и прокурори от Районна прокуратура гр.Пловдив проведоха фокус-група с жени преживели домашно насилие на 31.07.2019г. Срещата се осъществи по проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“ финансиран от Министерството на правосъдието.

Прочети още: На 31.07.2019г. Фондация „Джендър алтернативи“ проведе фокус-група с жени преживели домашно насилие

На 25 и 26 юни 2019г., в гр. Хихон, северна Испания, се състоя втората среща на партньорския екип по проекта "Be Aware - повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на работното място!". Водещата организация е Frauen im Brennpunkt (Австрия), а Social Innovation Fund (Литва), Magenta (Испания), Джендър алтернативи (България) и Общината в гр. Самсун, Турция са партньори. Проектът е финансиран по програма Erasmus+ KA2 VET(Образование за възрастни).
Целта на срещата беше да се обсъдят осъществените дейности и предстоящите инициативи в рамките на "Be Aware". Партньорите активно работят за осъществяването на следните дейности:
- онлайн обучителен курс за представители на работодателски компании, за повишаване на чувствителността и да разширяване своите компетенции при справянето със сексуалното насилие по време на обучение и на работното място;
- Онлайн курс за обучение на служителите за повишаване на осведомеността по въпроса и по-лесното разпознаване на признаците, както и за това къде да намерят подходяща подкрепа.
- Онлайн платформа, където засегнатите могат да потърсят съвет и информация;
- Транснационално обучение и свързаните с него национални обучения;
- Събития за разпространение на добри практики с най-малко 30 участника за всяка страна.
Основни целеви групи: Представители на служители и работници; HR мениджъри, обучаващи и ментори за стажанти, представители на държавни институции.

На 14.06.2019 се състоя третата от шестте срещи на специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ с граждани в кв.Столипиново гр.Пловдив по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. По време на срещата бяха проведени психологически и юридически консултации. Откроиха се проблеми свързани с дискриминативно отношение от служители на Социално подпомагане-клон Столипиново към ромските граждани. Една от жените потърси помощ във връзка с невъзможност да получи социална помощ и детски, въпреки че е многодетна майка и има това право по документи. Отчетоха се проблеми, които гражданите срещат по отношение на заведени дела срещу тях от частни банки, отново беше засегнат проблемът, който имат с невъзможността да си извадят адресни регистрации заради това че обитават незаконни жилища. Гражданите получиха консултиране по всеки един проблем, който изразиха.

В периода 3-4.06.2019г. във Виена, Австрия се проведе втората международна среща на екипа по проект „No Gaps - Транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“. Проектът е с рег. № 2018-2-ESO2-KA205-011654 и е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз.
На срещата присъстваха представители на петте организации – “Солидарност без граници” (Испания), „Гуарани НПО“ (Испания), “KEK IEKEP” (Гърция), фондация „Джендър алтернативи“ (България) и домакин “BEST - Институт за професионално и личностно развитие“ (Австрия).

Прочети още: Втора международна среща на екипа по проекта „No Gaps“

    Работният форум е част от проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

    Инициативата се проведе на 20.06.2019г., в гр. Пловдив, х-л «Марица» и събра 20 професионалисти от Пловдив и областта, които представяваха Областна и Районна прокуратура – гр. Пловдив, Дирекция «Социално подпомагане» - Пловдив, Регионална дирекция «Социално подпомагане» - с представители от Карлово, Хисар, Раковски и Асеновград, Кризисния център за жени, пострадали от насилие – гр. Пловдив, Български червен кръст, ЦСРИ «Рада Киркович», Община Пловдив и пр.

Прочети още: Работен форум за популяризиране на програмата за работа с извършители на домашно насилие

     Проектът „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“ е най-новият проект на фондацията, който осигурява защитата на лица, пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

     Освен мултидисциплинарните услуги, дейностите целят подобряване на уменията на прилагащите Закона за защита от домашното насилие и координиране на тяхната работа; мониторинг на приложението на ЗЗДН с цел да се проведе анализ на съществуващата към момента практика по граждански и наказателни дела, посредством който да се даде шанс на държавата да предприеме необходимите законодателни и изпълнителни мерки за ефективно прилагане на законодателството свързано с домашното насилие.

Прочети още: Представяне на проект «Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг на...

Състоя се първата среща в кв. Столипиново на гр.Пловдив на специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ и ромски граждани по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. Основните проблеми, които гражданите изказаха бяха свързани с ВиК, Соц. Подпомагане-клон Столипиново, ТЕЛК. По време на срещата бяха проведени психологически и юридически консултации по проблеми свързани със здравословно състояние, загуба на близки, разпад на семейни отношения, заведени дела и постановени присъди за неизплатен кредит към банка, неизплатени суми към ВиК.

Прочети още: Първа среща по проекта "Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените

Проектът фокусиран върху млади хора срещу речта на омразата към мигрантите и малцинствата чрез участие и творчески кампании, възникна от необходимостта за проучване и установяване на новаторски начини за овластяване на младите хора (на възраст 14-19 години) за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите.
Докладът „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“, част от проекта „ХИТ“, представя резултатите от транснационалното проучване, проведено в страните партньори, насочено към събиране и преглед на специфични за отделните страни добри практики за младежки инициативи и инициативи, насочени към младите хора, за противодействие на речта и поведението от омраза към мигрантите и малцинствата.

Прочети още: Проектът „ХИТ – Екипи за противодействие на омразата

На 10.04.2019 год. беше организирана Финална конференция по проекта, която се проведе в Палермо, Италия. 90 човека взеха участие в конференцията. Панел от експерти по проекта представи опита на държавите-партньори по проекта, а именно: България, Гърция, Кипър, Ирландия, Великобритания и Италия:
Milena Kadieva, Gender Alternatives Foundation
Antonia Tsirigoti and Stefanos Alevizos, The Smile of the Child
Anca Clivet, Hope for Children Mary Crilly and Dola Twomey, Sexual Violence Centre Cork Leslene White and Adam Taylor, Westminster City Council
Noemi De Luca, CESIE.

Прочети още: „CONVEY“ – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата...

     BASE (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017) ще се занимава с необходимостта от противодействие на насилието срещу бежанки / мигрантки чрез развитие и устойчивост на стратегии за подхранване на приобщаващата комуникация и култура на доверие между специалистите в областта на подкрепата на жертви, семейства и общности, като по този начин се предотврати травматизацията на жертвите и се насърчава докладването на насилието. Насилието срещу жени и млади момичета не познава културни, географски или етнически бариери, няколко проучвания сочат, че някои групи са особено уязвими - жени мигранти и жени от етнически малцинства, жени, търсещи убежище и бежанки са сред тях.

Прочети още: BASE - Овластяване на жени мигрантки и бежанки за противодействие на насилието, основано на пола

 ФДА започна работа по проект "FIRST- Намиране, разследване обезщетяване и подпмагане", финансиран от Европейската комисия REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.
В проекта участват шест организации от България:  Фондация "Право на детство" гр. Русе, Фондация "Джендър алтернативи" гр.Пловдив,  Фондация "П.У.Л.С." гр.Перник , Асоциация "Младежка инициатива за устойчиво развитие" гр.Варна, "Дизайнер България" гр.Габрово и "Лайтмедия". Водеща е  Фондация "Право на детство". Продължителността на проекта е 24 месеца /17.09.2018 г.- 17.08.2020 г./. 

Прочети още: Фондация „Джендър алтернативи“ се обединява с още пет организации по проект за защита на деца...