В периода 24-29 юни 2018 г. в хотел „Чинар”, гр. Хисаря, се проведе обучение на обучители, което е част от Дейност 3 по проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие”, изпълняван от Фондация „Джендър алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.
    В семинара участваха представители на целевата група, които ще работят по внедряване на двата иновативни модела – Център за сексуално насилие и Мрежа от центрове за подкрепа на жертви на сексуално насилие. Обучението се проведе от експерти на „Проект-сървиз” ЕООД и експерт от партниращата организация „Център за сексуално насилие Корк” - Dola Twomey.

Прочети още: Обучение за обучители!

     В периода 16 – 20 април 2018 година в град Корк, Ирландия, Фондация „Джендър алтернативи” проведе обучителна визита на 21 служители на доставчици на социални и здравни услуги, ангажирани в превенцията и реакцията на случаи на сексуално насилие.   Събитието бе част от проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Посещението в Корк представлява първи модул от предварително изготвената на база проведени проучвания „Програма за внедряване на иновативните социални практики: Център за социални услуги за жертви на сексуално насилие и Кризисна мрежа при сексуално насилие – Ирландия (RCNI)”.

Прочети още: Фондация ДА развива експертен капацитет за нови социални услуги с партньорите от Корк Ирландия

Тук може да проследите информацията за проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие". Благодарим на колегите от медиите, които помагат до по-голям кръг от хора да достигне информацията за важните проблеми, които са на фокуса на този проект.

 

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

Обща стойност:             198 225,42 лева

 

Прочети още: Подробности за мащабите на Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално...

На 28 ноември (вторник) от 11.00 ч. в град Пловдив, се проведе информационно събитие за представяне на проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. На събитието присъстваха представители на медиите, социалните услуги, общински и държавни институции, съдебната система и неправителствени организации. Адвокат Милена Кадиева представи проекта, неговите цели, задачи, основни дейности и очаквани резултати.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

Обща стойност:             198 225,42 лева


ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.

Прочети още: Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие", Договор...