Годишната среща на Астра се проведе във Варшава, Полша, на 18 и 19 октомври 2012г. Защитници на човешките права от 25 държави от ЦИЕ се срещнаха и обсъдиха ключови документи за развитието на мрежата като стратегическия й план за развитие и ролята на процеса на преразглеждане на ICPD+20.

Прочети още: ФДА участва в годишната среща на АСТРА – Мрежа на жените от Централна и Източна Европа за...

Институциите и НПО ангажирани с работа в сферата на защита срещу домашното насилие в гр. Пловдив разбират, че социалната цена на домашното насилие е висока и разработването и осигуряването на ефективно действащи програми за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие са иновативен и добре работещ модел за социална подкрепа на претърпелите насилие, които не биха имали алтернатива в местната общност без активната дейност на социално ангажирани партньори.

Прочети още: ФДА, БЧК и СОС-Семейства в риск организираха работна среща за обмяна на опит

Споразумението между Фондация „Джендър алтернативи“ и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве - Клон Пловдив има за цел да уреди отношенията на партньорство при  предоставянето на консултации и услуги на лица пострадали от домашно насилие и дискриминация, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на пострадалите от домашно насилие (жени).

Прочети още: ФДА и БАСП-клон Пловдив сключиха споразумение за сътрудничество

Сексуалните и репродуктивни здраве и права заемат централно място в развитието на всеки човек. Те са неизменно свързани с други ключови социални категории като равнопоставеност между половете, човешки права, бедност, миграция, здравеопазване, климатични промени, динамика на населението, достъп до ресурси и храна, и др.

Прочети още: ФДА взе участие в международна конференция на тема „Сексуалните и репродуктивни права и здраве в...

В стремежа си да достигнем до все повече хора, които имат нужда от достъпна и квалифицирана помощ, както и да разширяваме нашите професионални партньорства, Фондация „ДА“ и Националният алианс на хора с редки болести сключиха споразумение за сътрудничество.

Прочети още: Фондация „ДА“ и Националният алианс на хора с редки болести сключиха споразумение за сътрудничество

                    Комитетът на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените е експертен орган, създаден през 1982г., съблюдаващ изпълнението на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. България, като част от държавите, ратифицирали Конвенцията, е приела задължението да работи за премахването на дискриминацията по отношение на жените чрез прилагане на правни, социални и икономически механизми в тази посока. Като страна членка по Конвенцията, държавата ни е длъжна да докладва на всеки четири години за напредъка си по отношение на политиките спрямо жените.

Прочети още: Заключителни препоръки на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу...

ООН задължи България да промени Наказателния Кодекс, Закона за защита от домашно насилие и социалното си законодателство, за да защити правата на жените, пострадали от насилие и дискриминация

Прочети още: Пресконференция на ФДА относно заключителните препоръки на Комитета на ООН за елиминиране на...

 

 

                                                                                 

„Борса на проекти и идеи” се проведе от 17.30 ч на 17 юли в Галерия “Пловдив” в сградата на Общински съвет Пловдив.

Прочети още: За втори път „Борса на проекти и идеи” в Пловдив, 17 юли 2012г.

52-ра Сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW Committee)

Обобщение на устното изявление на Делегацията на българските НПО

              9 юли 2012г., Ню Йорк

Българската НПО делегация се състоя от представители на Фондация „Джендър алтернативи“(ФДА) и Фондация „Български център за джендър изследвания“ – София (БЦДИ) и имат подкрепата на Алинса за защита от домашното насилие (АЗДН) – национална мрежа от български НПО, които участват в дейности из цялата страна, включващи мониторинг, подкрепа и защита от домашно насилие и насилие, основано на пола. Представители на двете организации подготвиха и изпратиха Алтернативни доклади на този предоставен от България.

Прочети още: Обобщение на устното изявление на Делегацията на българските НПО на 52-та Сесия на CEDAW

В стремежа си да информираме обществеността за нашата дейност, публикуваме обобщена статистика относно работата на екипа в Консултативния център за пострадали от домашно насилие и дискриминация.

Надяваме се също изложените данни да послужат като илюстрация на добра практика и стимулиращо за хората, които се нуждаят от професионална помощ по проблемите на домашното насилие и дискриминацията.

Прочети още: Статистика за месеците април, май и юни на Консултативния център за превенция и преодоляване на...

"Равнопоставеност и климатични промени"

По време на дискусията.

 

 

                               

Координаторът на ФДА, Рада Еленкова, взе участие с провеждането на лекция и дискусия във второто издание на младежкия музикален фестивал WAKE UP.

Прочети още: ФДА с лекция и дискусия на Музикалния фестивал WAKE UP