На 13 и 14 декември 2018г. в гр. Пловдив, Хотел «Реал» Фондация „Джендър алтернативи проведе заключителна конференция по Проект “Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“ . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Анна Главинова (приложен специалист на ФДА) представи резултатите от проучването и анализа на двете социални иновации и ирландския модел за подкрепа на жертви на сексуално насилие. В хода на събитието бяха представени и анализи на ситуацията в двете държави България и Ирландия.

Бяха обсъдени и сравнени колко центрове от подобен тип има в Ираландия и как те са си създали мрежа – А в България? - Център “Вселена” – Бургас ...и новия Център в Пловдив, което само по себе си обяснява нуждата от създаването на такъв тип центрове.

Любомира Цъцарова продължи с представянето на дейностите по консултиране на жертви на сексуално насилие, близки/приятели и професионалисти от други институции/ организации и методите за психологическо консултиране.

Бе обърнато и внимание на въведените изисквания на законодателството в областта на защита на личните данни, с оглед чувствителната информация, която е събрана.

Двете приложни специалистки обсъдиха и идентифицирането на партньори и изграждане на мрежи, както и добри практики от България и чужбина. Функции и дейности на Мрежата от центрове за подкрепа на жертви на сексуално насилие.

По време на информационния ден всички присъстващи имаха възможност да споделят, опит и да дадат предложения за успешни практики.

Събитието беше закрито с попълване на обратна връзка от участниците.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.