На 16.11.2018г. в гр. Смолян, Община Смолян, зала 247, се проведе информационен ден по Проект “Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“ изпълняван от Фондация„Джендър алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Любомира Цъцарова (приложен специалист на ФДА) откри информационният ден като представи презентация на проекта, в която разясни какви са общите и специфичните цели. Също така г-ца Цъцарова обясни, че в рамките на проекта са проучени, трансферирани, адаптирани и въведени две иновативни практики, които са част от ежедневната работа на партньора "Център за сексуално насилие Корк".

Анна Главинова (приложен специалист на ФДА) представи резултатите от проучването и анализа на двете социални иновации и ирландския модел за подкрепа на жертви на сексуално насилие.


Двете приложни специалистки обсъдиха и идентифицирането на партньори и изграждане на мрежи, както и добри практики от България и чужбина. Функции и дейности на Мрежата от центрове за подкрепа на жертви на сексуално насилие.

Беше представена статистика от работата с клиенти от центъра за превенция на сексуалното насилие, като бяха обсъдени успешни случаи на координация между приложните специалисти и институциите.

По време на информационния ден всички участници имаха възможността да споделят идеи, предложения и опит във връзка с продължаване на проекта и подобряване на предоставената помощ. Събитието се радваше на голям интерес – повече от 40 участници присъстваха и изразиха желание за създаването на повече такива консултативни центрове.

Събитието беше закрито с попълване на обратна връзка от участниците.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.