На 23.11.2018г. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр.Пазарджик се проведе информационен ден по Проект “Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“ изпълняван от Фондация„Джендър алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Информационият ден беше проведен от екипа на ФДА - Любомира Цъцарова и Анна Главинова - приложни специалистки по проекта. Те откриха събитието с представяне на дейностите, с разяснения какви са общите и специфичните цели. Представиха и международния партньор по проекта "Център срещу сексуалното насилие Корк" – гр. Корк, Ирландия.

Г-ца Цъцарова обясни, че в рамките на проекта ще бъдат проучени, трансферирани, адаптирани и въведени иновативни практики, които са част от ежедневната работа на партньора "Център срещу сексуалното насилие Корк" – гр. Корк, Ирландия – консултиране на пострадали, координация с институции и изграждане на мрежа от организации, ангажирани с работата на пострадали от насилие, основано на пола.

Анна Главинова (приложен специалист на ФДА) представи резултатите от проучването и анализа на двете социални иновации и ирландския модел за подкрепа на жертви на сексуално насилие.
Двете приложни специалистки обсъдиха и идентифицирането на партньори и изграждане на мрежи, както и добри практики от България и чужбина. Функции и дейности на Мрежата от центрове за подкрепа на жертви на сексуално насилие.
Гергана Спасова от КСУДС Пазарджик сподели опит в подкрепата на жертви на сексуално насилие в област Пазарджик.
Валентина Гешева от Фонд ИГА представи спецификата на работа с извършителите на сексуални престъпления, превенцията на проблема сред деца и младежи . Представи също така и работата й по проект „Центрове за правата на децата“.

Събитието беше закрито с получаване на обратна връзка от участниците.


Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.