На 02.11.2018г. в гр. Пловдив, Хотел «Реал» се проведе информационен ден по Проект “Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие“ изпълняван от Фондация„Джендър алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Любомира Цъцарова (приложен специалист на ФДА) откри Информационния ден като представи презентация на проекта, в която разясни какви са общите и специфичните цели. Г-ца Цъцарова обясни, че в рамките на проекта ще бъдат проучени, трансферирани, адаптирани и въведени две иновативни практики, които са част от ежедневната работа на партньора "Център за сексуално насилие Корк".


Анна Главинова (приложен специалист на ФДА) представи резултатите от проучването и анализа на двете социални иновации и ирландския модел за подкрепа на жертви на сексуално насилие.
Двете приложни специалистки обсъдиха и идентифицирането на партньори и изграждане на мрежи, както и добри практики от България и чужбина. Функции и дейности на Мрежата от центрове за подкрепа на жертви на сексуално насилие.
По време на информационния ден всички присъстващи имаха възможност да споделят, опит и да дадат предложения за успешни практики.
Събитието беше закрито с попълване на обратна връзка от участниците.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.