В периода 24-29 юни 2018 г. в хотел „Чинар”, гр. Хисаря, се проведе обучение на обучители, което е част от Дейност 3 по проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие”, изпълняван от Фондация „Джендър алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.
    В семинара участваха представители на целевата група, които ще работят по внедряване на двата иновативни модела – Център за сексуално насилие и Мрежа от центрове за подкрепа на жертви на сексуално насилие. Обучението се проведе от експерти на „Проект-сървиз” ЕООД и експерт от партниращата организация „Център за сексуално насилие Корк” - Dola Twomey.

         Бе представен отново ирландския модел за подкрепа на жертви на сексуално насилие. Бяха разгледани също и теми, свързани със стъпките консултиране, психологическа подкрепа и придружаване, информиране и социална работа с жертвите на насилие и сексуално насилие; методики, стандарти и правила за създаването на Мрежа от центрове за жертви на сексуално насилие, както и нейните функции и дейности.
    Най-важния момент от обучението бе обсъждането на Техническите задания на приложните специалисти, които в продължение на 6 месеца ще работят по различни елементи от внедряването на двете социални иновации в България.
    Всички участници в обучението получиха удостоверения.