Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

Обща стойност:             198 225,42 лева

 

ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.

СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ на проекта е да се насърчи транснационалното сътрудничество между България и Ирландия по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи, жертви на сексуално насилие.

В рамките на проекта ще бъдат проучени и анализирани две конкретни социални иновации в Южна Ирландия: "Център за жертви на сексуално насилие” и "Кризисна мрежа при сексуално насилие (RCNI)". На база проучването ще се извърши трансфер на тези практики чрез изготвяне на доклад и разработване на 4-ри модулна програма. В изпълнение на програмата ще бъде реализирана обучителна визита в гр. Корк, Южна Ирландия с 20 участника от целевите групи; ще се обучат 12 обучители да прилагат модела; ще се проведат 2-ва обучителни семинара за още 30 лица от целевите групи; ще се пилотира модела на Центъра и Кризисната мрежа в град Пловдив чрез обособяване на помещение, работа на управител и приложни специалисти по тестване на различните елементи на иновациите. Иновативните практики ще бъдат популяризиране чрез провеждане на 3 информационни дни с участието на 90 лица от целевите група, национална конференция с участието на 50 представители на заинтересованите страни и заложените дейности за информация и публичност. Логическата връзка между заложените цели и дейности с постигнатите резултати ще бъде реализирана от външна организация.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.