Според гражданското право сексуалният тормоз се определя като нежелано, неподходящо, унизително или обидно сексуално поведение на работното място с цел или ефект за създаване на заплашителна, враждебна и унизителна работна среда за тормозеното лице. Той се определя и като третиране на лице по по-неблагоприятен начин, защото този човек отхвърля или приема актове на сексуален тормоз. Всички видове действия, вербални и невербални, както и физически, могат да изпълнят критериите. Не само физическата, но и психическата неприкосновеност на индивидите трябва да бъде защитена съгласно тези правила. Според юрисдикцията физическият контакт срещу волята на служителя или повтарящите се сексуални действия, сексуални шеги, натиск за сексуални услуги или обидни предложения могат да се считат за сексуален тормоз.

Сексуалният тормоз на работното място е форма на дискриминация, която включва всяко неканено поведение, коментари или поведение по отношение на пола, пола или сексуалната ориентация. Смята се, че шест от всеки десет жени в Европа са издържали на сексистките си отношение  или  са  били  подложени  на  сексуално  насилие  по  време  на  кариерата  си.

Проектът Be Aware постави началото на въпроса за сексуалния тормоз на работното място в България. Бяха изработени 5 интелектуални продукта и онлайн платформа с обучителна програма по темата за превенцията на сексуалния тормоз на работното място, която е съобразена с европейските стандарти за дисциплина от бакалавърска степен. те могат да бъдат намерени тук.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека