ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

за развитието на приобщаващи услуги за подкрепа на деца и мигранти в случаи на сексуално насилие и насилие, основано на пола

Март 2021 г.

 Подписани са протоколи за сътрудничество по проект BASE между Фондация „Джендър алтернативи“ и държавни и общински институции и организации. Целта на настоящия протокол за сътрудничество е да насърчи и подкрепи сътрудничеството между страните, подписали договора, за развитието на приобщаващи услуги за подкрепа на деца, мигранти и бежанци, в случаи на сексуално и основано на пола насилие съгласно съответното международно, европейско и национално законодателство.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"