Партньорите по проекта завършиха Бялата книга за услуги за подкрепа, благоприятна за децата и мигранти, в случаите на сексуално и основано на пола насилие.

Бялата книга очертава проблема с насилието, основано на пола, който е много сложен именно поради факта, че се случва във всички аспекти на ежедневието, а също и в семейството, което е най-чувствителната клетка на обществото, и поради спецификата на отношения между извършителите и жертвите, които (обикновено) са членове на семейството.

По-уязвими са, наред с другото, деца и непълнолетни лица, лица с психически и физически увреждания, бежанци, мигранти и членове на етнически малцинства. Рискът от насилие и злоупотреба се засилва, когато жертвата е изложена на многократна дискриминация или принадлежи към няколко уязвими групи едновременно. В Бялата книга се представят някои препоръки към държавите и професионалистите, за да се справят с такива случаи по по-чувствителен начин.

Декември 10, 2023

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека