Обобщаващото измерение на стратегията за оценка се фокусира върху качеството на материалите и съответните обучителни събития, възприемани от участниците.

Той се фокусира върху удовлетвореността на участниците от обучението, очакванията за степента са изпълнени и опит за обучение и успехи на участниците.

В допълнение, оценката имаше за цел и средносрочното въздействие на обученията по отношение на устойчиви резултати от обучението и трансфер на учебното съдържание на практика. Поради тази причина бяха създадени два въпросника за оценка.

Един въпросник за обратна връзка, предоставен на участниците веднага след обучението, насочен към удовлетворените очаквания, резултатите от обучението и удовлетворението от различни аспекти на обучението.

Тъй като въздействието от гледна точка на пренасянето на резултатите от обучението на практика и определянето на устойчив успех в обучението може да се наблюдава само някъде след реалното обучение, на участниците беше предоставен втори въпросник за въздействие няколко месеца след провеждането на обучението.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека