Профил на обучителите

Обучаващите следва да са запознати с общуване, което е в интерес на децата, особено в случаите на сексуално насилие и насилие, основано на пола. Да имат добро разбиране на правните/съдебните процедури. Да имат добро разбиране на мигрантските/бежанските общности в страната. Релевантни професионални среди като психология, право, социална работа.

Профил на участниците

Участниците в семинарите за обучение на културни съветници в BASE са жени мигранти/бежанци.

Участниците в семинарите за изграждане на капацитет в BASE са професионалисти, работещи с мигрантски общности, с жертви на насилие, основано на пола; преподаватели; други работещи на различни етапи от съдебните процедури в случаи на малтретиране на деца

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека