На 10.11.2020г. екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ проведе онлайн събитие за разпространение на резултатите по проект „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654).

Събитието събра 23 представители от местни и национални институции, които работят в сферите на равнопоставеност между жените и мъжете, насилието над жени и пряката работа с интеграцията на уязвими групи. Това бяха експерти от Министерство на труда и социалната политика, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Община Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Хисаря и др.

Целта на събитието беше да популяризира постигнатите резултати от международния проект. Това са Иновативната база данни No Gaps, Обучителната програма за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки и Наръчникът и инструментариум за професионалисти за интегрална интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки. Беше споделен процеса по изготвяне на продуктите и пилотната фаза за тяхното приложение. Адв. Милен Нейков, който е съавтор на интелектуалните продукти и осъществил пилотната фаза по проекта за България, разказа за работата му с жени-мигрантки и бежанки и проблемите, които той е срещнал при изпълнение на заложените му задачи, включително и в контекста на COVID-19. Експерти от ПУ „Паисий Хилендарски“ също споделиха тяхната практика във връзка с борба със сексизма и хомофобията в рамките на институцията.

На срещата беше представена дейността на катедра Философия на Философско-исторически факултет при ПУ "Паисий Хилендарски". Много от темите, по които работи проектът са и теми на научните търсения от екипа и студентите на катедрата. Беше представен и специалният Меморандум за сътрудничество, между Фондация да и катедра Философия, посветен на допускането на студенти и преподаватели от Катедрата до всички събития и обучения, организирани от Фондация ДА.

Проектът „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.12.2018г - 31.08.2020г/.

Консорциумът от партньори се състои от пет европейски организации - НПО „Гуарани“ (Испания), „Солидарност без граници“ (Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека