Професионалистите, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на уязвими групи, вече ще могат да се възползват от нови и иновативни Отворени образователни ресурси за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки. Международният екип на проекта „NO GAPS“ създаде „Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“, който включва теоретично и практическо съдържание по темите:

  • Кариерно консултиране и ориентиране;
  • Житейски план;
  • Предприемачески умения;
  • Измерения на социалния пол;
  • Междукултурна комуникация и гражданска компетентност.

Наръчникът и инстументариумът са резултат от пилотен процес в четирите държави, които проектът обхваща – Австрия, България, Гърция и Испания. През месеците септември-октомври 2020г., екипите на „No Gaps“ се срещнаха с професионалисти и млади жени, търсещи убежище и бежанки, за да валидират и прецизират изготвеното съдържание. Професионалистите бяха социални и младежки работници, кариерни консултанти и активисти с опит в работата с уязвими групи жени, които после имаха задачата да представят продукта пред групи жени с мигрантски произход от четирите държави и да получат обратна връзка по дейностите.

Целта беше да се изработи и приложи плана за обучение, който да дефинира и развие необходимите знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, да могат да приложат цялостна социално-трудова програма с тях и да подпомогнат тяхната успешна интеграция в нови социални и културни контексти. Успоредно с това, се създаде рамка за оценка на резултатите от обучителната програма въз основа на методологията и инструментите на Европейската кредитна система за професионално и образователно обучение (ECVET).

„Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ е вдъхновен и от иновативната База данни, която проектът „NO GAPS“ създаде, която предоставя изчерпателна база данни от добри практики, програми, политики, методологии, педагогически подходи и ресурси по темите: Интервенция чрез социална работа с жени, търсещи убежище; Признаване на предишни компетенции; Откриване на нуждите и индивидуализирани маршрути;  Насърчаване на социалното включване чрез доброволчество и участие. Тази база данни ни помогна да се идентифицират иновативни стратегии и методологии за намеса и позволи да се установят основите на последващата работа в пилотната фаза за тестване на наръчника.

Проектът „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е от 01.12.2018г - 30.11.2020г.

Консорциумът от партньори се състои от пет европейски организации - НПО „Гуарани“ (Испания), „Солидарност без граници“ (Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Юли 01, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека