На 20.09.2020г. и на 03.10.2020г. от 10:00 до 12:00 ч.,  експерти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн среща за лобиране по проект „Base”- (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017). В него е сформиран консорциум от  8 международни организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие.

На срещата експертите на Фондация „ДА“ представиха разработено Ръководство за всички 8 страни, участващи в проекта,  в което са включени  учебни дейности по отношение на терминология, основни понятия и законодателство в областта на дискриминацията, правата на човека и междукултурните отношения.

Ръководството съдържа модул, който дава знания за основни понятия и определения като: трафик на хора, сексуална експлоатация, насилие основано на пола. Също така е включена и съвместна подкрепа в случаите на насилие- запознаване със законодателството, какви са услугите в подкрепа на жертвите и др. Бяха представени и техники за развиване на умения за жени мигрантки, преживяли насилие.

Срещата приключи с дискусия от страна на участници и организатори.

Юли 01, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека