На 18.09.2020г. експерти на Фондация „ДА“ проведоха обучение на професионалисти по Проект „ „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Обучението бе проведено от 10:00 до 12:00 часа, чрез онлайн платформата „ZOOM”. В нея взеха участие представители на ДСП-Пловдив, ДСП-Раковски,  ЦСРИ „Рада Киркович“-Пловдив, Докторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“, експерти на Фондация „ДА“, представител на Кризисен център деца жертва на насилие и трафик „Олга Скобелева“.

Любомира Цъцарова- социален работник на Фондация „ДА“ запозна всички с проекта и дейностите по него.   Адв. Милена Кадиева очерта юридическите стъпки за устойчиви стратегии за превенция на насилието. Част от участниците дадоха примери от своите практики и задаваха въпроси свързани с насилието, основано на пола. Обсъди се нуждата от допълнителна квалификация и обучение на професионалистите, работещи с жертви на насилие. По проекта бе  представено и завършеното Ръководството за овластяване на уязвими групи жени. Подробно се представи начина на създаване на Ръководството и неговото съдържание.  Участниците бяха запознати с произхода и проявите на насилието, основано на пола и неговите последици. Представени бяха и добри европейски практики  за работа в случаи на насилие, основано на пола.  С участниците се обсъдиха и препоръките за промяна на националното законодателство заложени в Ръководството.

    Обучението завърши с дискусия, в която се обсъдиха още случаи от практиката на участниците.

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Джендър алтернативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека