Фондация „Джендър алтернативи“ стартира работа по проект “Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход („Ensuring effective protection against gender based violence against Roma women and girls“). Проектът е одобрен в рамките на: Първа сесия по Схема за малки инициативи  с тематичен приоритет: Подкрепа за правата на човека и е с период от 12 месеца. Проектът “Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход („Ensuring effective protection against gender based violence against Roma women and girls“) се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проект “Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход (Ensuring effective protection against gender based violence against Roma women and girls) е предоставяне на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход.

Проектът представлява пилотна програма насочена към уязвими социални групи, с фокус ромски жени. Ще бъде изготвен наръчник за овластяване на ромски жени, който ще  бъде представен и разпространен чрез провеждането на 8 тематични обучения в 4 основни сфери – образование, предприемачество, човешки права и насилие. Квартал „Столипиново“ в Пловдив е най-голямото градско гето в България с близо 40000 души население. Той е сегрегиран и има голям брой млади хора. Ромите там са капсулирани и рядко излизат извън пределите на квартала. Избрахме ромски/турски младежи и жени поради 3 основни причини. Първо, през този период младите хора оформят визията си за лична реализация и търсят перспективи в социалния живот. Второ, тези момичета са маргинализирани поради техния пол и социален статус и често са изложени на различни рискове. Те често носят тежестта на двойното отхвърляне. Това се случва в семейството и в общността, където съществуват предразсъдъци към етническите малцинства, изобразяващи ги като крадци, лъжци и др. Момичетата, конкретно, са изложени и на риск от ранни бракове, тийнейджърска бременност, трафик на хора с цел сексуална експлоатация, като тематичните обучения ще бъдат изключително полезни за тях. Избрахме ги, за да изградят критичен поглед върху дискурса образование и защо то е толкова важно, предприемачество и как да реализират своя потенциал на пазара на труда, основни човешки права и тяхната защита и  насилие над жени. Чрез нашата ежедневна работа с жени и деца, преживели насилие, основано на пола, сме установили, че много жертви не разпознават различните му форми и видове престъпления, извършени срещу тях, като това включва и ограничаването им от страна на насилника до образование, пазара на труда и здравеопазване. Тази липса на информация ги прави уязвими към експлоатация и зависимост. В резултат и на това много от тях нямат друг избор, освен да останат у  дома. Поради този социален натиск се сблъскват със сериозни негативни явления като ранен брак, нежелана бременност, полово предавани инфекции, отпадане от училище, безработица, насилие и междусекторна дискриминация. Дискриминацията е само една от признатите причини за трафика и експлоатацията на хора. Дейностите ще овластят целевите групи и ще ги направят лидерки в тяхното общност  чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания по теми, които ще спомогнат за тяхната интеграция.

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Джендър алтернативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека