Мадрид, Испания

В периода 20-21.11.2019г. се състоя първата партньорска среща на екипа по проект „Power Up. Овластяване и повишаване на квалификацията на жени мигрантки за насърчаване на социалното и трудовото им приобщаване.“ (2019-1-BG01-KA204-062546), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.10.2019г. - 30.09.2021г./. Партньорския екип се състои от четири европейски организации – фондаиця „Джендър алтернативи“(България), „Солидарност без граници“ (Испания), Майндшифт (Португалия) и Матертера (Чехия).

Срещата постави началото на международно стратегическо партньорство, което да превърне проекта „Power UP” в устойчив продукт. Обсъдиха се въпроси свързани с управлението на проекта и ролите на организациите.  Бяха презентирани предстоящите интелектуални продукти, които целят създаването на иновативни методологии и подходи за овластяване и надграждане на личностните и професионални компетенции на жени с мигрантски произход. Партньорите ще работят, за да насърчат ключови социални, финансови и предприемачески компетенции на жените мигрантки, за да се насърчи тяхната независимост и участие в социалния и гражданския живот. Освен това, проектните дейности ще обхванат и професионалисти и доброволци с практически знания и иновативни методи, за да се постигне ефективна професионална интервенция с целевите групи.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека