Програмите за работа с пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие  на Фондация „Джендър алтернативи“ предоставят възможност на нуждаещите се да ползват безплатни юридически и психо-социални консултации в офис, намиращ се в гр.Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ №53 ет. 2 стая 19 А.
Психо-социалното консултиране е от типа на интервенция на насилието в общността, която се отличава от средносрочни и дългосрочни терапевтични програми, които са извън обсега на планираните социални услуги. При идентифициране на необходимост от такава терапия за пострадалите лица, те ще бъдат насочвани към съответни програми.
   Индивидуалните психо-социални консултации се провеждат в офиса на ФДА два пъти седмично от двама психолози по предварително договорен с клиента график или идване на място. Основните дейности са предоставяне на социално-психологическа консултация за оценка на ситуацията и риска, справяне с болезнените чувства и начертаване на съвместен план за решаване на проблема. В зависимост от ресурса  на клиента, тези дейности могат да се осъществят в поредица от срещи.       Специализираното психо-социално консултиране разглежда случаите като процес на изследване, хипотезиране и разработване на план за справяне с проблема.
     Програмата е предназначена за хора, които:
·    са в криза вследствие на инцидент с домашно насилие;
·    искат да получат информация относно начините и възможностите да се защитят;
·    се нуждаят от подкрепа, за да си изяснят какво биха искали да предприемат;
·    се нуждаят от подкрепа, за да се почувстват устойчиви в предприети стъпки, свързани с излизане от ситуация с насилие или редуциране на рисковете от нови инциденти.

“Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие
в малки и отдалечени населени места”
Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г.,
сключен с Министерство на правосъдието.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека