Програмите за работа с пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие  на Фондация „Джендър алтернативи“ предоставят възможност на нуждаещите се да ползват безплатни юридически и психо-социални консултации в офис, намиращ се в гр.Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ №53 ет. 2 стая 19 А.
ЮРИДИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ се предоставя два пъти седмично от двама адвокати по предварително договорен с клиента график или директно посещение на място.


     Програмата включва: изслушване на пострадалия и идентифициране на правния проблем; насочване към релевантни институции, организации и услуги; подпомагане в процеса по изготвяне на молба за издаване на заповед незабавна защита (защита по общия ред на Закона за защита от домашно насилие).
Внасянето на яснота за последствията от евентуални правни действия помага за преодоляване на страха на лицата, пострадали от домашно насилие при вземане на решение, което да им гарантира ефективна защита.
     Юридическия консултант на лицата, пострадали от домашно насилие се ръководи в работата си от следните принципи:
1.    Съпричастност, емоционална подкрепа, търпение.
2.    Коректност и конфиденциалност.
3.    Максимално точно и подробно разясняване на правата на пострадалите лица, на смисъла и техниката на съответната правна процедура.
4.    Съобразяване с правото на избор на пострадалото лице.
5.    Поощряване на всички усилия на пострадалото лице към активни действия, насочени към преодоляване на връзката на зависимост жертва – насилник.
6.    Предоставяне на ясна информация, на достъпен език, за възможните действия и очакваните резултати.

“Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие
 в малки и отдалечени населени места”
Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г.,
сключен с Министерство на правосъдието.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека