Приключи двудневният семинар на АСТРА, проведен в столицата на Хърватия – Загреб. Фондация Джендър алтернативи е член на мрежата от неправителствени организации АСТРА, която включва 39 организации от 21 страни от рагион Централна и източна европа. В Загреб Стюард Халфорд и Сандееп Прасад от SRI (Sexual Rightsin Itiative) раясниха подробно възможностите на механизмите за участие на НПО сектора в докладите, които държавите правят пред Съвета на ООН по правата на човека. Акцентът падна върху недостатъчното познаване и използване на приетите от ООН механизми за участие на НПО сектора в официалните доклади или създаването на алтернативни такива, ако правителството отказва съвместна работа.

      В помощ на НПО организациите от целия свят, SRI са създали спациален портал, съдържащ пълната база данни от всички досегашни задължителни доклади на всички държави в света  - http://www.uprdatabase.org/ . Инструментите в портала дават възможност за проследяване и на предстоящите доклади и възможности на НПО сектора да се включи в представянето и оценката на всяка държава по въпросите, свързани с правата на човека и конкретно със защитата на жените от сексуално или домашно насилие. В портала може да се видят и всички 152 препоръки по теми, свързани с правата на човека, които България е получила досега, както и настоящото положение относно работата на държавата по тяхното разрешаване.
     В рамките на срещата Рейчъл Якобсон от IWHC (International Women’s Health Coalition) припомни 17-те устойчиви цели, които ООН си поставя до 2030 година и начините НПО сектора да подкрепя и изисква усилията на местните правителства по работата с тях. В България тези „устойчиви цели“ на ООН, често се обобщават с изрази като „програмата 2030“, „целите 2030“ и други. Рядко обаче политици уточняват, че става въпрос за точно определени 17 области от обществени въпроси и „Здравеопазване“, „Добро образование“ и „Равенство между половете“ (Gender Equality) са едни от тях. Устойчивите цели на ООН до 2030 година също са обект на постоянни доклади от всички правителства и НПО сектора също има възможност да мониторира и докладва директно на ООН за реалното положение с работата на държавите по всяка от 17-те цели за устойчиво развитие.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека