Програмата JUSTROM е съвместен пилотен проект, изпълняван от Съвета на Европа и Европейската комисия в пет държави в Европа - България, Гърция, Ирландия, Италия, и Румъния.

Програмата дава възможност на уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез безплатни правни услуги и консултиране. Дейностите целят овластяване на целевите групи чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания за съдебната система и институциите, където могат да подават жалби за дискриминация или друг вид нарушения на човешките права, включително срещу ранни/насилствени бракове, трафик на хора, домашно насилие, изселване/имотни въпроси, полицейско насилие и престъпления от омраза.

Услугите, които програмата включва са правно консултиране и/или представителство в съда чрез създаването на „Правни клиники“. За България, правните клиники са в гр. Пловдив и Велико Търново. Чрез настоящата инициатива, лицата чиито права са нарушени, ще имат достъп до съда и съдебните производства на национално и международно ниво, включително и при наложена пробация или лишаване от свобода. В допълнение, програмата има за цел да повиши капацитета на адвокатите и правоприлагащите органи в приложението на анти-дискриминационните стандарти, с фокус върху множествената дискриминация, равенството между половете и ромските жени.

Правна Клиника в гр. Пловдив

Период на изпълнение: февруари - декември 2017 год.

Целеви групи: ромски жени и деца; жени и деца от други малцинства; жени и деца в уязвимо социално положение.

Услуги: правни консултации и дела.

Безплатни консултации за: домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора, дискриминация - расова, етническа, полова, друга - тормоз на работното място, развод, родителски права, режим за срещи и контакти с деца, издръжка, осиновяване, полицейски тормоз и насилие, социални помощи, здравни помощи, попълване на документи и книжа до служби и институции. Възможно е да се предоставят консултации и по други въпроси, които засягат правата и интересите на таргет групите.

Безплатно водене на дела: по всички посочени по-горе въпроси, като решението дали ще се води едно дело безплатно се взема от националния координатор на програмата след консултация с координатора на Съвета на Европа.

Екип: адв. Милена Кадиева, Рада Еленкова-Рашева (Асистент), Ангел Михайлов (Медиатор)

Телефони за записване и информация:

Адв. Милена Кадиева 0887 27 37 55  

Ангел Михайлов 0895 55 39 20

Email: .

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека