Представяне на проект

«Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие»

 Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Период на изпълнение: 01.01. – 31.12.2017год.

 

Дейности:

1. Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие в училищата;

2. Юридическо консултиране на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие;

3. Психо-социално консултиране на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие;

4. Програма за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие;

5. Семинар за обучение на представители на институциите и организациите прилагащи ЗЗДН;

6. Изследване на приложението на ЗЗДН;

7. Информационни брошури.

 

Очаквани резултати:

1. Превенция на домашното насилие сред 100 деца между 14 и 18 години и младежи;

2. Ефективна юридическа защита на повече от 50 лица пострадали от ДН;

3. Ефективна психо-социална защита на повече от 50 лица пострадали от ДН;

4. Ефективна работа с повече от 5 извършители на домашно насилие;

5. Проведен семинар с обучени 30 представители на институциите и организациите прилагащи ЗЗДН;

6. Публикувано и разпространено изследване за приложението на ЗЗДН;

7. Публикувани и разпространени брошури;

8. Постигнато по-ефективно приложение на ЗЗДН и законодателство свързано с ДН.

 

 

Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие”. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека