Приключи проектът „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

 Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Представяме Ви постигнатите резултати в края на проекта, фокусирани върху осигуряването на ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН); подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Общ брой консултации за периода –     288 броя

1.       Програми за защита на лица, пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители:

·         Юридически консултации-   158 броя

Най-популярната програма; предоставя правни съвети на пострадалите по Закона за защита от домашното насилие и други опции за защита в рамките на българското законодателство. Юристите помагат за изготвянето на документация, свързана с издаване на Заповед за защита от съда. Пострадалите могат да се консултират и за вече започнал съдебен процес.

·         Психо-социално консултиране -  103 броя

По тази прогама, консултантите подпомагат пострадалите да снижат нивото на стрес и аналитично да преосмислят взаимоотношенията си с партньора-насилник. Пострадалите преминават няколко сесии и биват ориентирани и в социалната сфера – институции и налични услуги.

·         Програма за работа с лица, извършители на домашно насилие – 27 броя

Клиентите по програмата за работа с лица, извършители на домашно насилие са седем, от които четирима са насочени от съда,  а двама са били включени в програмата по свое собствено желание. Забелязва се увеличение в случаите , които имат наложена мярка от съда да посещават програмата и биват проследявани от служителите на съответните РПУ-та дали същите посещават регулярно програмата. Което говори, че сме изградили по-стабилни позиции на организация, която има работеща програма за извършители на насилие.

Клиентите започват работа по програмата със съпротиви и трудно признават, че са извършители на насилие, че имат нужда от помощ и промяна в поведението си. Въпреки трудностите, клиентите биват мотивирани да осъзнаят агресивното си поведение като неприемливо и им се помага да овладеят ненасилствени стратегии за справяне в конфликтните ситуации.

В повечето случаи клиентите на програмата за  лица извършители на насилие постигат промяна и осъзнаване на проблема с насилственото си поведение и усвояват умения за нови навици за решаване на конфликти и спорове в семейството, без използване на агресия.

Клиенти, посетили Консултативния център на място –  256  броя, като на някои от тях са предоставяни повече от една консултации.

Изводи:

1. В дните на прием за консултации в рамките на проекта е имало пострадало лице за консултация;

2. Отличен резултат, услугите са търсени и се налагат като добър модел на сътрудничество и взаимодействие с институциите. Добра Координация при насочването на пострадали; популярни сме, хората се доверяват при споделянето на проблема. Съдът насочва лица, извършители на насилие

2.        Семинари

 Семинар 1 – 38 участника от Пловдив и региона

Семинар 2 – 45 участника от Пловдив и региона

Общо: 83 души преминали семинарите

 Изводи: Устойчивост на услугите и работа с институции за повишаване на капацитета на служителите по работа със ЗЗДН; интерес от страна на институциите към семинарите, активно участие и споделяне на опит. Известни експерти от страната – държавни институции и неправителствен сектор. 

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека