HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

На 25-26.09.2014 год., в Париж, беше проведена първата работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

 

Участие в нея взеха координаторът на проекта от страна на водещата организация „Амикал дьо Нид”– Жулиет Кристман, ръководителят на АДН – Хелен де Ружи, представители на водещата организация – социални работници, ангажирани по проекта, както и представители на финасовото и административно управление на АДН.

От страна на партньорската организация Фондация „Джендър алтернативи”, участие в срещата взе адв. Милена Кадиева – координатор на проекта от българска страна.

В рамките на срещата бяха обсъдени проектът, бюджетът му, бъдещите дейности по проекта за първите шест месеца от изпълнението му, свързани с преглед и анализ на дела за трафик на хора, събиране на житейски истории на лица пострадали от трафик на хора и провеждане на интервюта с тях. Подготвена беше общата работа на двете организации и техните екипи от експерти.

Ноември 28, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека