Програмата BASE е програма за обучение, която има за цел:

  • Овластяване на жените мигранти като културни съветници в процедури за справяне с основаното на пола насилие срещу момичета бежанци/мигранти.
  • Изграждане на капацитета на специалистите да общуват и да се справят с нуждите на момичетата мигранти и техните семейства.
  • Подкрепа за приобщаващи услуги и процедури за подкрепа, свеждане до минимум на ре-травмирането на жертвите, като по този начин се допринася за видимостта на явлението в мигрантските общности (улесняване на разкриването и докладването) и неговото противодействие (чрез повишаване на осведомеността).

Програмата BASE е разделена на две учебни програми:

  • Учебна програма на BASE по културен съветник
  • Програма за изграждане на капацитет за професионалисти
Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"