На 10.11.2020г. екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ проведе онлайн събитие за разпространение на резултатите по проект „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654).

Събитието събра 23 представители от местни и национални институции, които работят в сферите на равнопоставеност между жените и мъжете, насилието над жени и пряката работа с интеграцията на уязвими групи. Това бяха експерти от Министерство на труда и социалната политика, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Община Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Хисаря и др.

Целта на събитието беше да популяризира постигнатите резултати от международния проект. Това са Иновативната база данни No Gaps, Обучителната програма за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки и Наръчникът и инструментариум за професионалисти за интегрална интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки. Беше споделен процеса по изготвяне на продуктите и пилотната фаза за тяхното приложение. Адв. Милен Нейков, който е съавтор на интелектуалните продукти и осъществил пилотната фаза по проекта за България, разказа за работата му с жени-мигрантки и бежанки и проблемите, които той е срещнал при изпълнение на заложените му задачи, включително и в контекста на COVID-19. Експерти от ПУ „Паисий Хилендарски“ също споделиха тяхната практика във връзка с борба със сексизма и хомофобията в рамките на институцията.

Проектът „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.12.2018г - 31.08.2020г/.

Консорциумът от партньори се състои от пет европейски организации - НПО „Гуарани“ (Испания), „Солидарност без граници“ (Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"