Професионалистите, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на уязвими групи, вече ще могат да се възползват от нови и иновативни Отворени образователни ресурси за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки. Международният екип на проекта „NO GAPS“ създаде „Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“, който включва теоретично и практическо съдържание по темите:

  • Кариерно консултиране и ориентиране;
  • Житейски план;
  • Предприемачески умения;
  • Измерения на социалния пол;
  • Междукултурна комуникация и гражданска компетентност.

Наръчникът и инстументариумът са резултат от пилотен процес в четирите държави, които проектът обхваща – Австрия, България, Гърция и Испания. През месеците септември-октомври 2020г., екипите на „No Gaps“ се срещнаха с професионалисти и млади жени, търсещи убежище и бежанки, за да валидират и прецизират изготвеното съдържание. Професионалистите бяха социални и младежки работници, кариерни консултанти и активисти с опит в работата с уязвими групи жени, които после имаха задачата да представят продукта пред групи жени с мигрантски произход от четирите държави и да получат обратна връзка по дейностите.

Целта беше да се изработи и приложи плана за обучение, който да дефинира и развие необходимите знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, да могат да приложат цялостна социално-трудова програма с тях и да подпомогнат тяхната успешна интеграция в нови социални и културни контексти. Успоредно с това, се създаде рамка за оценка на резултатите от обучителната програма въз основа на методологията и инструментите на Европейската кредитна система за професионално и образователно обучение (ECVET).

„Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ е вдъхновен и от иновативната База данни, която проектът „NO GAPS“ създаде, която предоставя изчерпателна база данни от добри практики, програми, политики, методологии, педагогически подходи и ресурси по темите: Интервенция чрез социална работа с жени, търсещи убежище; Признаване на предишни компетенции; Откриване на нуждите и индивидуализирани маршрути;  Насърчаване на социалното включване чрез доброволчество и участие. Тази база данни ни помогна да се идентифицират иновативни стратегии и методологии за намеса и позволи да се установят основите на последващата работа в пилотната фаза за тестване на наръчника.

Проектът „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е от 01.12.2018г - 30.11.2020г.

Консорциумът от партньори се състои от пет европейски организации - НПО „Гуарани“ (Испания), „Солидарност без граници“ (Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"