На 06.02.2020г. стартира проектът на Фондация „Да“ - „ Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“  Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се осигури защита срещу насилие, основано на пола срещу ромски жени и момичета.

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта се проведоха две фокус групи с ромски жени и професионалисти. А резултатите от тях ще бъдат анализирани и на тяхната основа ще се изработи Ръководство за овластяване на уязвими групи жени.

            На  13.05.2020г. от 18:00ч., се проведе Фокус група с ромски жени и момичета, чрез онлайн формата за срещи на Месинджър. В нея взеха участие представители на Фондация „Джендър Алтернативи“ (ДА) - адв. Милена Кадиева – Управител, Мишо Гръблев – координатор на фондацията и координатор на проекта, Любомира Цъцарова – психо-социален консултант, Анелия Йончева - юрист. Присъстваха ромски медиатори и  представители на ромската общност.

         Следващата фокус група се проведе на 22.05.2020г. от 13:00ч., - Фокус група с професионалисти.
          По време на Фокус групите се дискутираше предимно темата за Домашното насилие. Акцентите бяха: какво представлява домашното насилие, какви са неговите форми, как участниците да го разпознават,  има ли добър диалог между институциите, откриват ли се непълноти в законодателството и какво би могло да се промени в него. Кризата Ковид 19 и нейното отражение в личен и професионален план.

             Събраната информация ще бъде анализирана и ще се използва за изготвяне на Ръководство за овластяване на уязвими групи жени.

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Джендър алтернативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"