На 12.05.2020г. се състоя втората партньорска среща по проекта "Power Up - Овластяване и повишаване на квалификацията на жени мигрантки за насърчаване на социалното и трудовото им приобщаване.“ (2019-1-BG01-KA204-062546), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Поради извънредните обстоятелства, свързани с вируса COVID-19, срещата беше организирана онлайн. Партньорският екип се състои от четири европейски организации – фондация „Джендър алтернативи“ (България), „Солидарност без граници“ (Испания), „Майндшифт“ (Португалия) и „Матертера“ (Чехия).

     Партньорите проследиха напредъка по общата им работа, която цели да превърне проекта “Power Up” в устойчив продукт. Бяха презентирани предстоящите интелектуални продукти, които целят създаването на иновативни методологии и подходи за овластяване и надграждане на личностните и професионални компетенции на жени с мигрантски произход. Партньорите работят, за да насърчат ключови социални, финансови и предприемачески компетенции на жените мигрантки, за да се гарантира тяхната независимост и участие в социалния и гражданския живот. Основни теми на срещата бяха развитието на онлайн платформата “Power Up E-learning Hub“ and и Наръчника за иновативни техники за професионалисти и доброволци – структура, времева рамка и практическо приложение. През септември 2020г., представители на партньорските организации ще се срещнат в Прага, Чехия, за да тестват и усъвършенстват интелектуалните продукти преди да ги приложат в пряката си работа на местно ниво с професионалисти и жени от мигрантки произход.

Следете специалния POWER UP уебсайт и  Фейсбук страница за развитието на

проекта и актуални новини!

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

 

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"