Фондация „Джендър алтернативи” взе участие в провеждането на 75-тата сесия на Комитета на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, която се състоя в периода 10-28 февруари 2020 в Женева, Швейцария. В рамките на сесията бяха представени устни изявления от страна на представители на неправителствени организации от страната с основен фокус върху най-належащите проблеми в сферата на женските права, а на 19 февруари бе проведен т.нар „държавен диалог” – публично разглеждане на изготвения от България доклад относно състоянието на законовата уредба и практическо приложение на средствата за защита правата на жените в страната.

Същият бе разгледан паралелно с изготвените от неправителствените организации „доклади в сянка”, даващи гласност на нерешените проблеми в тази сфера. Сред най-обсъжданите теми бяха различните форми на насилие срещу жени /трафик; домашно насилие/, дискриминация по полов признак и др.

Август 18, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека