Проведе се и последната среща с ромски граждани и специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. При провеждане на психологическите и юридическите консултации на специалистите се наблегна най-много на здравните проблеми и предизвикателства свързани с: отсъствие на алтернативни форми на здравно обслужване и/или въвеждане на минимални пакети здравни услуги при здравнонеосигурените, липса на ефективна здравна профилактика и на специализиран индивидуален подход към болните, обвързване на здравните осигуровки със социалните помощи, труден контакт на пациентите със специалистите.

Откри се съществуваща необходимост от реализация на програми в областта на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве, въпреки че това е трудна тема и голяма част от тях трудно споделят за това.
Също така отбелязахме като една огромна нужда осигуряването и провеждането на широка разяснителни дейности за информиране на ромите за правата и задълженията им като здравноосигурени лица, за подобряване на здравните нагласи и поведение, повишаване на здравната информираност и ефекта от нея за подобряване на достъпа до здравни услуги.