Работният форум е част от проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

    Инициативата се проведе на 20.06.2019г., в гр. Пловдив, х-л «Марица» и събра 20 професионалисти от Пловдив и областта, които представяваха Областна и Районна прокуратура – гр. Пловдив, Дирекция «Социално подпомагане» - Пловдив, Регионална дирекция «Социално подпомагане» - с представители от Карлово, Хисар, Раковски и Асеновград, Кризисния център за жени, пострадали от насилие – гр. Пловдив, Български червен кръст, ЦСРИ «Рада Киркович», Община Пловдив и пр.

    На срещата беше представен проекта, беше отчетена работата на екипа с лица, пострадали и извършители на домашно насилие и бяха очертани  ключови проблеми в прилагането на законодателството, касаещо работата с извършители на насилие. Отново се подчерта необходимостта от по-голяма координация и използване на програмата от страна на институциите.

    За сравнение, бяха представени международни добри практики от Холандия, Люксембург, Дания и Словакия при работата им с извършители на насилие. Добрите практики очертаха мултидисциплинарен подход, който разглежда насилника в контекста на семейната динамика и обръща внимание на холистични практики, които обръщат внимание на всички членове на семейството, за да се избегне вторичната виктимизация и рецидив.

    Срещата приключи с обсъждане на реални казуси от практиката на професионалистите.