ФДА ще вземе участие в нов проект "Създаване на гражданска коалиция за защита на човешките права", финансиран от филантропската инициатива "Сивитатес". Коалицията, водена от Български фонд за жените (БФЖ), включва 10 партньори от 7 града и е подкрепена от медиите на Club Z, се състои от различни граждански организации: жененски, лгбт+, младежки и медийни организации. Тази коалиция ще отговори на предизвикателствата, свързани със свиването на гражданското общество. Първата среща на коалицията беще на 11 и 12 септември 2018 година в град София и Фондация „Джендър Алтернативи“ беше представена от младата юристка Анна Главинова.

Стратегическата среща фокусира върху теми, свързани със свиващото се пространство за гражданския сектор. По време на срещата беше обсъдена настоящата ситуация в България, предизвикателствата, пред които гражданският сектор е изправен, и най-вече тези пред организациите, които защитават човешките права. Обсъдиха се и теми как хората, работещи в сферата да се справят с липсата на комуникация между различните организации в НПО сектора, както и с липсата на видимост на тяхната работа и принос сред гражданите. Гражданите знаят малко за работата, борбите на НПО сектора и за успешните истории на организациите. Поради това хората губят доверие и е трудно да бъдат мобилизирани и привлечени за дадена кауза.
     Други фактори, водещи до затруднения, са липсата на устойчиво финансиране (вкл. държавно) трудният достъп до финансиране (особено за по-малките и местни организации), изолираност на малките НПО и на тези в отдалечени населени места, липсата на обединения / коалиции между организациите в различни сфери на работа, липсата на стратегическа визия за сектора и на обмен на информация / придобит опит помежду ни, както и фалшивите новини и целенасочени атаки от организации, медии и политически актьори. Организациите в сектора претърпяха тежка загуба, когато ратифицирането на Истанбулската конвенция не се случи. Правата на жените и жертвите на насилие бяха напълно пренебрегнати с изместването на фокуса на дебата, което доведе до загуба на обществена подкрепа. Като част от общата коалиционна визия се съгласихме, че е необходимо да мислим мащабно и стратегически. Предвидена е и обща местна инициатива, която ще се проведе като част от Общата комуникационна кампания на 1 ноември 2018 година.
      Целта на кампанията е да повиши осведомеността сред гражданите за човешките права и ценности, които да бъдат по-ясно разбирани и защитавани, както и гражданите/различните целеви групи да бъдат запознати с коалицията и целите й и да се повиши видимостта на партньорите сред местните общности. Очаквайте скоро още новини около новия проект...