Програмата за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие цели:
·    Подпомагане на извършителите на домашно насилие да преустановят насилието;
·    Въздействие за промяна на нагласи и ценности за ролите на половете;
·    Осъзнаване на ситуациите, в които лицата реагират агресивно;
·    Изработване на план за контрол над агресията и овладяване на гнева;
·    Развиване у клиентите на нови стратегии за справяне в конфликтни ситуации;
·    Осъзнаване на проблема с агресивното им поведение и формиране на умения за емоционална интелигентност и емпатия.
 
Задачи на програмата
—    Създаване на мотивация за промяна.
—    Обсъждане и осъзнаване на видовете насилие.
—    Ретроспекция на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.
—    Анализиране на проблемните области в поведението и стъпки за преодоляването им.
—    Придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове в семейството, без използване на агресия.
—    Вземане и поемане на отговорност за агресивните си действия.

 Как можете да участвате в програмата?
·    С решение на съда (по чл.5, ал. 1, т.1 от Закона за защита от домашното насилие)
·    С насочване от други институции.
·    По заявено собствено желание.

 Методи на работа
—    Първоначално оценъчно интервю:
Фактологически данни
Насочване /как е разбрал за програмата? Съд, Полиция , приятели, медии и др./
Заявен проблем  
Предоставяне на информация за програмата – цели, времетраене, метод на работа.
—    Втора индивидуална сесия:
Изследване на самооценката на клиента
Изследване на нагласите и вярванията на клиента по въпросите на отношенията с другия пол.
Обсъждане на форми на насилие по отношение на насилието, основано на пола.
Изграждане на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения.

—    Последващи индивидуални сесии
Разглеждане на колелото на “власт и контрол” и колелото на “партньорство” и чрез казуси; изграждане на нови модели на поведение.
·    Разбиране за агресията – агресивен цикъл и промяна на агресивния цикъл.
Изработване на план за контрол над агресията – връзка на гнева с моделите на агресивно поведение, изработване на план за контрол, релаксиращи техники за дишане.
·    Когнитивно реструктуриране и спиране на мислите:
·    Асертивно, агресивно, пасивно поведение
·    Конфликти, модели за решаване на конфликти
·    Коефицент за емоционална интелигентност
·    Съпричастност към преживяванията на другите – емпатия.

Времетраене на програмата

Програмата предвижда осигуряването на специализирани двучасови психологически консултации, предоставяни един път месечно от психолог на ФДА в Консултативния център на фондацията.

Услугите се предоставят на адрес:
Гр. Пловдив
ул. „Райко Даскалов“ №53 („Дом Левски“), ет. 2, стая 19-А

Телефони: 032/26 07 08 и 0879 26 01 01


 
“Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места”. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г.,
сключен с Министерство на правосъдието.