На 16.02.2021 г. онлайн се проведе седмото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите за дискусия беше Политиката за закрила на детето и Планът за комуникация и разпространение по проекта, който скоро трябваше да бъде преработен и финализиран. Поради това отговорните партньори решиха да изпратят окончателната версия на целия консорциум, за да получат одобрението в даден срок, след което те ще бъдат актуализирани на Платформата на ЕК.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека