На 16.02.2021 г. онлайн се проведе седмото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите за дискусия беше Политиката за закрила на детето и Планът за комуникация и разпространение по проекта, който скоро трябваше да бъде преработен и финализиран. Поради това отговорните партньори решиха да изпратят окончателната версия на целия консорциум, за да получат одобрението в даден срок, след което те ще бъдат актуализирани на Платформата на ЕК.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"